Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Smakelijk: ingeschreven bij de KvK onder nummer 77031288, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf met een overeenkomst bij Smakelijk.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen Smakelijk en Opdrachtgever.
 4. Website: de website van Smakelijk.
 5. Restaurantgids: de restaurantgids van Smakelijk waarin de Opdrachtgever wordt vermeld.
 6. Cadeaukaart: de restaurant cadeaukaart van Smakelijk die consumenten kunnen verzilveren bij deelnemende restaurants.
 7. Restaurantweek: de restaurantweek van Smakelijk waarbij de Opdrachtgever een 4-gangenmenu met korting aanbiedt voor €38,-.
 8. Restaurant-profiel: een pagina op de Website van Smakelijk over de Opdrachtgever met fotografie, omschrijving en informatie.
 9. Nieuwsbericht: een bericht op de Website over een nieuwsfeit, vernieuwing, actie, aanbieding of andere actuele berichten.
 10. Lijstje: een bericht op de Website met informatie over meerdere Opdrachtgevers over een specifiek thema.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Smakelijk en de Opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer voor de uitvoering van de opdracht derden worden betrokken.
 3. Toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk en met instemming van beide partijen.
 5. Mocht één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet blijken of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in stand.
 6. In dit geval zal in lijn van deze algemene voorwaarden nieuwe, vervangende bepalingen opgesteld worden.
 7. De Opdrachtgever gaat een overeenkomst aan voor één restaurant, dat wil zeggen één locatie.
 8. Voor extra restaurants en overige activiteiten van de Opdrachtgever moet een aanvullende overeenkomst worden afgesloten.

Artikel 3. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De Opdracht komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Smakelijk gedaan aanbod.
 2. De Opdracht vangt aan op de datum zoals vermeld in de offerte of overeenkomst.
 3. De Opdracht wordt aangegaan voor de duur van minstens één jaar en eindigt van rechtswege.
 4. Tussentijdse opzegging van een Opdracht is niet mogelijk.
 5. Indien de Opdrachtgever de Opdracht tussentijds beëindigt, wordt de hoofdsom (per jaar) ineens opeisbaar.
 6. De Opdrachtgever krijgt bovendien een boete van vijfentwintig procent van die hoofdsom.
 7. De Opdracht blijft in stand, ook als Smakelijk of de Opdrachtgever van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Smakelijk zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Smakelijk is gerechtigd voor de uitvoering van de Opdracht derden te betrekken.
 3. Smakelijk spant zich in en zal naar beste kunnen handelen tijdens uitvoering van de Opdracht.
 4. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle informatie, toestemming, licenties en omstandigheden om de Opdracht uit te voeren.
 5. Indien hiermee kosten gemoeid zijn, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever dient informatie met betrekking tot diens restaurant up to date te houden.
 7. Wijzigingen dienen tijdig gemeld te worden aan Smakelijk.
 8. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat nodig en wenselijk is om de Opdracht mogelijk te maken.
 9. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig benodigde informatie levert of wordt de uitvoering opgeschort.
 10. Vervolgens komen Smakelijk en de Opdrachtgever binnen de looptijd van de Opdracht een nieuwe datum overeen.
 11. Indien het niet mogelijk is om de Opdracht binnen de looptijd uit te voeren komt deze te vervallen.

Artikel 5. Betalingen

 1. Betaling geschiedt jaarlijks bij ingang van het abonnement middels automatische incasso, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien een andere betalingsvorm is afgesproken, dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. Indien de betaling niet binnen veertien dagen is voldaan volgen twee herinneringen en een aanmaning.
 4. Indien hierna de factuur nog niet is voldaan wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau.
 5. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever een rente van tien procent per maand verschuldigd aan Smakelijk.
 6. Deze rente geldt ook wanneer de automatische incasso door toedoen van de Opdrachtgever mislukt.
 7. De kosten verbonden voor de werkzaamheden van het incassobureau zijn voor de Opdrachtgever.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Smakelijk is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Opdrachtgever.
 2. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer of diens vertegenwoordigers.
 3. Smakelijk is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen
 4. Smakelijk is niet aansprakelijk voor het ontbreken van concepten, werken en/of beeldmateriaal.
 5. Smakelijk is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verloren gaan van bestanden aan de Opdrachtgever zijn geleverd.
 6. Smakelijk is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op een recht van een derde door uitvoering van de opdracht.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Smakelijk van dergelijke aanspraken.
 8. Smakelijk dient in het geval van een toerekenbare tekortkoming schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 9. Hierbij dient een redelijke termijn worden gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 10. Bovendien om eventuele fouten te herstellen en schade te beperken of op te heffen.
 11. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.
 12. Iedere aansprakelijkheid vervalt vanaf het moment dat de Opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Smakelijk is rechthebbende van alle werken van intellectuele eigendom, althans heeft een licentie verkregen om deze te gebruiken.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de werken van Smakelijk, zonder nadere toestemming, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 3. Hieronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen het overnemen of anderszins gebruiken teksten en foto’s van Smakelijk.
 4. De Opdrachtgever is wel gerechtigd links te delen op bijvoorbeeld diens eigen website en social media kanalen.
 5. In overleg kan Smakelijk aan Opdrachtgever tegen vergoeding licenties verstrekken voor gebruik van de werken.
 6. Indien de Opdrachtgever onrechtmatig gebruik maakt van de werken, verbeurt Opdrachtgever een boete.
 7. De boete bedraagt drie maal de licentievergoeding, althans een bedrag van €250,-.
 8. De boete geldt per gebruik van (een deel van) een werk, per werk en per verveelvoudiging en openbaarmaking.

Artikel 8. Restaurantgids

 1. De Opdrachtgever krijgt een pagina in de Restaurantgids die jaarlijks door Smakelijk wordt uitgebracht.
 2. De pagina bestaat uit interieurfotografie, omschrijving en relevante informatie over de Opdrachtgever.
 3. Smakelijk draagt zorg alle content voor de pagina zoals omschreven bij artikel 8.2.
 4. De Opdrachtgever ontvang, ruim voor de deadline, middels een e-mail een proefdruk van de pagina.
 5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van de proefdruk en het doorgeven van eventuele fouten.
 6. Indien Smakelijk geen reactie krijgt op de e-mail met proefdruk gaat Smakelijk ervan uit dat deze is goedgekeurd.
 7. Smakelijk honoreert op voorhand geen wensen voor het verkrijgen van speciale posities in de Restaurantgids.
 8. Als de Opdrachtgever een advertentie afneemt in de Restaurantgids moet de Opdrachtgever de advertentie aanleveren.
 9. De Opdrachtgever met een advertentie ontvangt een offerte en na uitgave van de Restaurantgids een factuur.

Artikel 9. Cadeaukaart

 1. De Cadeaukaart is een samenwerking tussen Smakelijk en Piggy Loyalty B.V. en is te koop op smakelijk.nl en decadeaukaartenwinkel.nl.
 2. De Cadeaukaart van Smakelijk is tot twee jaar na aankoop te verzilveren bij de deelnemende restaurants.
 3. De Cadeaukaart is niet geldig tijdens actieweken zoals restaurantweken of tijdens feestdagen.
 4. Wanneer de Opdrachtgever de Cadeaukaart accepteert als betaalmiddel ontvangt Smakelijk tien procent commissie (excl. 21% btw) ten aanzien van het met de Cadeaukaart betaalde bedrag.
 5. Het tegoed van de geaccepteerde Cadeaukaarten wordt maandelijks door Smakelijk uitgekeerd aan de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever ontvang een creditfactuur met een overzicht van de geaccepteerde Cadeaukaarten en bijbehorende commissie.
 7. De Opdrachtgever draagt zorg voor de verwerking van de Cadeaukaarten.
 8. De Opdrachtgever controleert de factuur op de juistheid van gegevens en geeft wijzigingen en/of onjuistheden door aan Smakelijk.
 9. De Opdrachtgever gaat bij deelname aan de Cadeaukaart akkoord met deelname van minstens één jaar.
 10. Wijzigingen van eigenaarschap, bank en e-mailadres dienen per e-mail aan Smakelijk te worden doorgegeven.
 11. Indien de Opdrachtgever sluit, van eigenaar of concept wisselt heeft Smakelijk het recht om de Opdracht (voortijdig) te beëindigen.
 12. Indien de Opdrachtgever geen nieuwe Opdracht afsluit heeft Smakelijk het recht om deelname (voortijdig) te beëindigen.
 13. De Opdrachtgever mag de Cadeaukaart alleen accepteren als betaalmiddel voor het afrekenen van eten of drinken conform artikel 1:5a lid 2, onderdeel k, sub 3 van de Wet op het financieel toezicht (DNB).
 14. Smakelijk behoudt alle rechten voor, inclusief restitutie van foutief verwerkte betalingen.
 15. Smakelijk is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van deelname aan de Cadeaukaart.

Artikel 10. Restaurantweek

 1. Smakelijk organiseert jaarlijks in februari of maart een Restaurantweek.
 2. De Opdrachtgever serveert tijdens de Restaurantweek een viergangenmenu voor €38,-.
 3. De Restaurantweek duurt tien dagen, start op een vrijdag en eindigt op zondag.
 4. Als de Opdrachtgever in het bezit is van een Michelin-ster mag de Opdrachtgever een supplement vragen.
 5. Smakelijk ontvang van de Opdrachtgever voor deelname aan de Restaurantweek €150,- deelnamekosten.
 6. Het inschrijfgeld wordt aan de Opdrachtgever gefactureerd bij aanvang van de Restaurantweek.
 7. Consumenten reserveren voor de Restaurantweek bij de Opdrachtgever.
 8. Smakelijk vraagt geen afdracht per couvert of andere overige inkomsten van de Restaurantweek.

Artikel 11. Restaurant-profiel

 1. De Opdrachtgever krijgt een Restaurant-profiel op de Website van Smakelijk.
 2. Ten behoeve van het Restaurant-profiel zorgt Smakelijk voor professionele interieurfoto’s.
 3. De fotografie krijgt dezelfde huisstijl als eerdere publicaties op de Website en in de Restaurantgids.
 4. Fotografie is alleen noodzakelijk bij nieuwe restaurants of na duidelijk zichtbare veranderingen.
 5. Wanneer de Opdrachtgever alsnog nieuwe fotografie wenst wordt een meerprijs van €50,- in rekening gebracht.

Artikel 12. Nieuwsbericht

 1. Enkel berichten met nieuwswaarde en zeer actuele berichten worden als nieuwsbericht gepubliceerd.
 2. Smakelijk bepaalt wanneer er sprake is van voldoende nieuwswaarde voor een nieuwsbericht op de Website.
 3. Jaarlijks terugkerend nieuws, zoals jaarlijkse Kerstmenu’s, worden op de Website gepubliceerd als Lijstje.
 4. De Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het tijdig mededelen van nieuws aan Smakelijk.

Artikel 13. Rechts- en forumkeuze

 • Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.
 • Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Zeeland-West-Brabant.